ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Για να αποκτήσει μια επιχείρηση το Σήμα πρέπει να ικανοποιούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια, ενώ σε σχέση με τα ειδικά προαιρετικά κριτήρια πρέπει να καλύπτεται ένα μέρος αυτών. Η τελική απόφαση για την απονομή ή όχι του Σήματος λαμβάνεται έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας της επιθεώρησης και η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς σε διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά από τρείς μήνες αφού έχει προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα σε σημεία που τις έχουν υποδειχθεί. Οι επιχειρήσεις που αποκτούν το Σήμα επαναξιολογούνται ετησίως. Το Σήμα έχει διετή ισχύ, ενώ για την ανανέωσή του ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής χορήγησης του Σήματος.

Διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης

Πραγματοποιείται επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε χρόνο που υπάρχει πλήρης επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχείρηση υποχρεούται να διαθέσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα της ζητηθούν, με πλήρη ειλικρίνεια και σαφήνεια. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, συντάσσεται έκθεση με βάση την οποία η επιχείρηση αποκλείεται από την περεταίρω διαδικασία.

Απονομή Σήματος

Η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτά για τη λήψη του Σήματος με την ολοκλήρωση της σχετικής επιθεώρησης.
Απονομή του Σήματος σημαίνει:

  • απονομή πιστοποιητικού για ανάρτηση στον εξωτερικό χώρο ή στην είσοδο της επιχείρησης
  • ένταξη της επιχείρησης στον κατάλογο επιχειρήσεων που θα αναρτάται στο website του προγράμματος
  • δυνατότητα χρήσης του λογότυπου σε υλικό πληροφόρησης, προβολής και διαφήμισης π.χ. κατάλογοι, μπροσούρες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, επιστολόχαρτα, banners, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.
  • συμμετοχή σε δράσεις προβολής – δημοσιότητας που αφορούν την κυπριακή γαστρονομία.

Η διάρκεια ισχύς του Σήματος είναι δύο (2) έτη.

Ανάκληση Σήματος

Το Σήμα ανακαλείται όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης δε διατηρούνται τουλάχιστον στο επίπεδο που βρέθηκαν στη διάρκεια της επιθεώρησης και δε συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές πιστοποίησης, καθώς και όταν:

  η επιχείρηση αλλάξει δραστηριότητα,
  δε δεχτεί επιθεώρηση επαναπιστοποίησης,
  προχωρεί σε παραπλανητική χρήση του Σήματος,
  υπάρχουν παράπονα πελατών από τα οποία προκύπτει σύγκρουση ως προς τις προϋποθέσεις διατήρησης του Σήματος,
  πριν την ανάκληση του Σήματος, δίδεται ευκαιρία συμμόρφωσης σε συγκεκριμένα σημεία εντός τριμήνου.